De vereniging
agenda
aquavo depot
sponsors
bestuur
statuten
reglement
Artikelen
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
De vijver

Reglement
 

                                                                            

ARTIKEL 1

Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken, de vereniging betreffende; het draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, bevorderd de bloei der vereniging en treedt op, daar waar de belangen der vereniging en de rechten dezer moeten worden behartigd of verdedigd.

ARTIKEL 2

De leden van het bestuur worden, met inachtneming der bepalingen vervat in artikel 8 der statuten, gekozen voor de tijd van twee jaar. Bestuursleden der vereniging genieten geen geldelijke of materiŽle beloning voor de door hen, ten behoeve van de vereniging te verrichtte werkzaamheden. het bestuur houdt toezicht op het financieel beheer van de penningmeester. Zo dikwijls de voorzitter of drie andere bestuursleden het nodig achten, wordt een bestuursvergadering belegd.

ARTIKEL 3

Is ťťn der bestuursleden verhinderd ter vergadering te komen, dan is hij gehouden, zo mogelijk minstens 2 dagen van te voren, hiervan kennis te geven aan de secretaris. De voorzitter kan dan de functie van de afwezige door een ander lid van het bestuur doen waarnemen. Het betrokken bestuurslid dient zijn plaatsvervanger in te lichten omtrent hetgeen hij ter behandeling in de vergadering nodig oordeelt. Hij dient er tevens zorg voor te dragen, dat alle bescheiden, die hij onder zijn berusting heeft en die ter vergadering nodig kunnen zijn, tijdig in het bezit van zijn plaatsvervanger komen.

ARTIKEL 4

De voorzitter wordt door de leden gekozen, terwijl na elke bestuursverkiezing het bestuur onderling de overige functies verdeelt.

ARTIKEL 5 DE VOORZITTER

De voorzitter waakt in het bijzonder voor de belangen der vereniging. Hij leidt alle vergaderingen en tekent met de secretaris de notulen der voorgaande vergadering, nadat deze te bestemder plaatse zijn voorgelezen en goedgekeurd. Hij zorgt voor:

a. de goede gang van zaken, het beheer der verenigingsgoederen en de administratie betreffende, voor zover een en ander bij het bestuur berust.

b. de naleving van statuten en huishoudelijke reglement.

c. dat de besluiten,door een bestuurs-of ledenvergadering genomen, worden uitgevoerd.

Hij bepaald in overleg met de andere bestuursleden de plaats, waar elke ledenvergadering zal worden gehouden en is verplicht elke spreker tot de orde te roepen en zo nodig het woord te ontnemen, indien deze zich op religieus, staatkundig of zedelijk terrein begeeft, of aanleiding geeft tot het verstoren van de goede orde tijdens de vergadering. Hij heeft het recht van ieder bestuurslid verantwoording te vorderen over dat gedeelte van het beheer, dat aan de zorgen van het betreffende bestuurslid toevertrouwd is en kan daartoe inzage nemen van de desbetreffende bescheiden. In geval van afwezigheid door ziekte of anderszins wordt hij door de tweede voorzitter waargenomen.

ARTIKEL 6 DE SECRETARIS

De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het samenstellen en inschrijven der notulen van de verschillende vergaderingen, het toetsen aan de wettelijke bepalingen van de voorschriften, genomen besluiten en voorts met al die werkzaamheden, die geacht kunnen worden tot zijn werkkring te behoren. Hij mag zich ter zijde doen staan door een 2e secretaris, die een deel van zijn taken overneemt. In geval van afwezigheid ten gevolge van ziekte of anderszins, worden zijn werkzaamheden door een door de voorzitter aangewezen bestuurslid waargenomen, of -in geval van benoeming - door de 2e secretaris. De volgende boeken en registers moeten door hem worden aangelegd en bijgehouden:

a. een notulenboek van de bestuur - en ledenvergaderingen.

b. een register, bevattende de namen en adressen en verder nodig geachte bijzonderheden van de leden, donateurs en donatrices van de vereniging.

c. een register, bevattende de namen en adressen van hen, die ingevolge het bepaalde bij de artikelen 10 en 11 van dit reglement, als lid der vereniging zijn afgevoerd of geroyeerd.

Hij is verplicht de bij hem ingekomen stukken zo spoedig mogelijk met het dagelijks bestuur te bespreken opdat bedoelde stukken tijdens de eerstkomende bestuursvergadering besproken kunnen worden. Het jaarverslag wordt door hem opgemaakt. Zodra hij kennis heeft genomen van het feit, dat iemand die aan de vereisten van artikel 4 der statuten voldoet, lid van de vereniging wenst te worden, moet hij diens naam en woonplaats in het ledenregister opnemen.

ARTIKEL 7 DE PENNINGMEESTER

De penningmeester is belast met het financieel beheer der vereniging en houdt van een en ander een overzichtelijke boekhouding bij. Hij stelt aan het begin van het verenigingsjaar een begroting op. Voor uitgaven groter dan € 50- is toestemming van het dagelijks bestuur vereist. In geval van afwezigheid ten gevolge van ziekte of anderzijds, worden zijn werkzaamheden door een door de voorzitter aangewezen bestuurslid waargenomen, of in geval van benoeming door de 2e penningmeester.

ARTIKEL 8 DE BIBLIOTHECARIS

De bibliothecaris is naast het beheer van de verenigingsbibliotheek belast met het toezicht op die verenigingsgoederen, welke hem door de voorzitter zijn toevertrouwd. Hij zorgt er voor op de ledenvergaderingen literatuur bij zich te hebben.

ARTIKEL 9 HET DEPOT

De doelstelling van het depot is; tijdelijke opvang van vissen en planten van leden, bij calamiteiten en in voorkomende gevallen zover nodig. Blijvende opvang van vissen, planten, decoratie materialen en bijbehorende artikelen na beŽindiging hobby, die worden afgestaan aan Aquavo. In en verkoop van vissen, planten, decoratie materiaal en bij behorende aquarium artikelen. Verkoop geschiedt aan leden, eventueel in overleg met de depothouders ( indien niet aanwezig na overleg overig bestuur ) aan niet leden. Leden gaan altijd voor.  De verkoop gebeurt uitsluitend door de depothouder/assistent depothouder. Indien beide niet aanwezig mag het overige bestuur verkoop regelen. Depothouders zorgen voor een recente, bijgewerkte prijslijst.

ARTIKEL 10 DEPOTHOUDER/ASSISTENT DEPOTHOUDER

Overal waar depothouder genoemd staat is de assistent depothouder mede verantwoordelijk. De depothouder is verantwoordelijk voor de verzorging en inrichting van het depot,en voeren van de vissen. Verder is de depothouder verantwoordelijk voor de verzorging en inrichting van de aquaria, vijver welke in het verenigingsgebouw zijn geplaatst. Indien de depothouder/assistent niet aanwezig zijn vervalt de verantwoordelijkheid aan het dan aanwezige bestuur. De depothouder is verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het in de kast opgehangen depotreglement. In alle andere gevallen zie artikel 16 van dit reglement.                                                                 

 ARTIKEL 11 DE COMMISSARISSEN

De commissarissen staan waar en wanneer hun zulks verzocht wordt de overige bestuursleden in hun werkzaamheden bij of vervangen hen zo nodig geheel. Zij steunen, evenals de overige bestuursleden, de voorzitter in het uitoefenen van zijn functie. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige bestuursleden.

ARTIKEL 12 DE LEDEN

Om lid van de vereniging te kunnen worden, moet men voldoen aan de vereisten omschreven in artikel 4 der statuten en zich wenden tot de secretaris. Bij verhuizen moet van het veranderde adres onverwijld schriftelijk opgave worden gedaan bij de secretaris. Dit dient eveneens te geschieden bij ieder verandering, die zich ten opzichte van de leden heeft voortgedaan, voor zover deze geacht kan worden van het belang te zijn voor de goede gang van zaken. Leden, die wegens contributieschuld zijn geroyeerd, kunnen wederom lid worden. Echter kunnen zij niet eerder wederom als lid worden aangenomen dan dat de oude contributieschuld volledig is aangezuiverd.

Het bestuur behoud zich echter de beslissing inzake het al of niet toelaten van het geroyeerde lid voor. Het bedanken van het lidmaatschap moet geschieden vůůr 1 oktober voorafgaande aan het jaar waarop de beŽindiging van het lidmaatschap in werking moet treden.

Alle rechten en plichten van een lid, dat reglementair heeft opgezegd, komen na de opzeggingsdatum te vervallen onder voorbehoud, dat het opzeggende lid tot die datum aan zijn financiŽle verplichtingen heeft voldaan, alsmede alle in zijn bezit bevindende verenigingseigendommen heeft ingeleverd.

Wanneer een lid zich schuldig heeft gemaakt aan het verstoren van de goede orde in een vergadering of op enigerlei wijze de vereniging oneer strekt, zal hem zulks staande de vergadering, waarin de orde door hem wordt verstoord, worden medegedeeld of zal hij worden uitgenodigd tijdens een bestuursvergadering te verschijnen. Op beide plaatsen zal hij gelegenheid hebben zich omtrent het punt in kwestie te verweren.

Indien ordeverstoring of wangedrag van een lid royement tot gevolg kan hebben, kan dit door het betreffende lid door vrijwillige opzegging van het lidmaatschap worden voorkomen. In een dergelijk geval kan een lid binnen de vastgestelde termijn opzeggen, m.a.w. op elk willekeurige datum, echter met dien te verstande, dat zijn verplichtingen jegens de vereniging aflopen op de eerste van de daarop volgende maand.

Ieder lid is gerechtigd voorstellen te doen. Alle bij het bestuur binnengekomen voorstellen zullen worden gehandeld. Ontbreekt er de tijd om allen stukken op ťťn vergadering te behandelen, dan worden de niet behandelde tijdens de volgende vergadering aan de orde gesteld. In spoedeisende gevallen heeft het bestuur het recht om een ledenvergadering in een huishoudelijke te laten overgaan. Hierbij moeten alle niet-leden de vergadering voor onbepaalde tijd verlaten.

ARTIKEL 13  CONTRIBUTIES

De contributiegelden worden vastgesteld tijdens de ledenvergadering door de aanwezige leden op voorstel van het bestuur. De contributiebetaling kan geschieden:

a. door betaling tijdens de verenigingsavond bij de penningmeester, of aanwezig bestuur.

b. door storting op giro-of bankrekening

Het bestuur behoud zich het recht voor, indien noodzakelijk, andere betalingsmogelijkheden te scheppen. De contributie wordt per jaar betaald, echter altijd met een inachtneming van een jaar vooruitbetaling. Wanneer een lid van de vereniging langer dan twee maanden niet betaald heeft, dan zal hij door de penningmeester tweemaal schriftelijk worden verzocht tot betaling over te gaan met een tussenruimte van ťťn maand. De tweede brief zal aangetekend worden verzonden. De kosten van deze aanmaningen zullen het betreffende lid in rekening worden gebracht. Indien de daarop volgende maand - uiterlijk op de verenigingsavond - nog niet aan zijn verplichtingen zijn voldaan, volgt royement, wegens wanbetaling. Uitzonderingen op bovengenoemde regelingen kunnen alleen in zeer speciale gevallen door het bestuur worden gemaakt.

ARTIKEL 14 DONATIES

Donateurs of donatrices zijn zij, die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage van tenminste €18,10. Ze hebben geen stemrecht, echter wel een adviserende stem.

ARTIKEL 15

Eventuele aan te brengen wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement treden niet eerder in werking dan dat deze door 2/3 van de ter vergadering verschenen leden zijn goedgekeurd, waarna - voor wat de wijzigingen der statuten betreft - het bepaalde bij artikel 13 dezer statuten in acht genomen dienen te worden.

ARTIKEL 16

In gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 


naar boven