De vereniging
agenda
aquavo depot
sponsors
bestuur
statuten
reglement
Artikelen
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
De vijver

Statuten

Aquariumvereniging Aquavo te Purmerend.
Opgericht 19 mei 1950. Koninklijk goedgekeurd,
d.d. 7 september 1973, nummer 63.
Aangesloten bij de N.B.A.T. inschrijfnummer KvK: 40624208

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam "Aquavo", vereniging van aquariumliefhebbers. Zij is gevestigd te Purmerend en aangegaan voor de duur van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen vanaf 8 mei 1973. Sinds een wetswijziging in 1994 voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 2

De vereniging heeft tot doel de kennis te bevorderen op het gebied van de aquariumliefhebberij.

ARTIKEL 3

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. het houden van populairwetenschappelijke bijeenkomsten en ledenvergaderingen;
b. het houden van tentoonstellingen;
c. het organiseren van excursies;
d. het ten behoeve en voor rekening van de individuele leden inkopen van vissen en planten, benevens andere benodigdheden, hierop betrekking hebbende.

ARTIKEL 4

Lid van de vereniging kunnen worden allen, die zich met de natuurlijke historie bezig houden en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Personen beneden de leeftijd van 18 jaar kunnen toetreden als jeugdlid. Slechts zij, die een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, verkrijgbaar bij de secretaris, hebben ingediend, worden als lid ingeschreven. Het bestuur beslist na onderzoek omtrent het al dan niet aannemen van 't aspirant-lid.

ARTIKEL 5

Het lidmaatschap houdt op te bestaan:
a. door overlijden;
b. door schriftelijk bedanken vůůr 1 oktober voorafgaande aan het jaar, waarop de beŽindiging van het lidmaatschap in werking treedt;
c. door royement ingevolge een besluit van meerdere van de op de ledenvergadering aanwezige leden, op voordracht van het bestuur, in geval van wanbetaling of door het in woord en geschrift schaden van de belangen van de vereniging, hetzij wegens handelingen in strijd met de statuten of reglementen der vereniging.

ARTIKEL 6

Donateurs en donatrices zijn zij, die de vereniging met een jaarlijks geldende bijdrage begunstigen. Zij hebben een adviserende stem.

ARTIKEL 7

Ereleden zijn leden en niet-leden, die op een zeer verdienstelijke wijze de belangen der vereniging hebben behartigd. Deze worden op voorstel van het bestuur door de leden benoemd. De ereleden betalen geen contributie.

ARTIKEL 8

Het bestuur wordt gekozen uit en door de leden en bestaat uit ten minst 5 leden, welke meerderjarig dienen te zijn, alsmede een eventueel aan aantal commissarissen, en is als volgt samengesteld: voorzitter, 2e voorzitter, secretaris, penningmeester,bibliothecaris, benevens voornoemde commissarissen. Volgens rooster treden in de even jaren af de 1e voorzitter en de penningmeester. In de oneven jaren treden af de 2e voorzitter, de secretaris en de bibliothecaris. De commissarissen treden ieder jaar af. Allen zijn terstond herkiesbaar. De waarneming der functies wordt door de bestuursleden in onderling overleg geregeld. Uitzondering hierop is de voorzitter, welke door de leden in functie gekozen wordt. De werkzaamheden der bestuursleden worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

ARTIKEL 9

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding der vereniging en vertegenwoordigd haar in en buiten rechten.

ARTIKEL 10

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributies der leden en jeugdleden, welke contributies vastgesteld worden door de aanwezige leden tijdens de ledenvergaderingen, op voorstel van het bestuur;
b. donaties;
c. schenkingen en toevallige baten.

ARTIKEL 11

In de maand januari van ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden. In deze jaarvergadering brengen de secretaris en bibliothecaris hun jaarverslag uit en legt de penningmeester rekening en verantwoording af van zijn financiŽle beleid.

ARTIKEL 12

Stemgerechtigd zijn: ereleden (leden) en de leden, met uitzondering van de jeugdleden. Voor zaken geschieden stemmingen mondeling, wanneer het personen betreft schriftelijk. Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. Bij verkiezing van personen wordt een nieuwe stemming gehouden. Blijkt hierna dat de stemmen blijven staken, dan beslist het bestuur.

ARTIKEL 13

Alle besluiten worden tijdens de ledenvergadering met meerderheid van stemmen der aanwezigen leden genomen. Het secretariaat en domicilie der vereniging zijn gevestigd ten huize van de secretaris. Voor aanneming van voorstellen voor wijziging der statuten is, in afwijking van het in de voorlaatste zinsnede bepaalde, een meerderheid van 2/3 der aanwezige leden vereist. Wijzigingen treden in werking, een maand nadat daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen. Behalve gewone ledenvergaderingen kan een extra ledenvergadering gehouden worden, indien 1/3 der leden de wens daartoe schriftelijk aan de secretaris te kennen hebben gegeven.

ARTIKEL 14

Het boekjaar loop van 1 januari tot en met 31 december

ARTIKEL 15

De vereniging wordt ontbonden, wanneer het ledental tot 5 of minder is gedaald. Indien de vereniging ophoud te bestaan, zullen alle gelden en te gelden te maken goederen aan een charitatieve instelling, welke aangewezen worden een meerderheid van stemmen der voorgenoemde leden, worden geschonken.

ARTIKEL 16

In gevallen waar de statuten niet in voorzien, beslist het bestuur.

 


naar boven